Manuport
instalace
20
20

Galerie Rudolfinum, Praha

Prostorová performativní instalace Manuport sestává z několika fragmentů, materiálových reziduí,
nalezených v konkrétních lokalitách pražských Holešovic. Hlavní prvky instalace jsou fyzické objekty,
které se podařilo přesunout z míst jejich původního výskytu. Ty zanedlouho poté prošly celkovou
transformací v důsledku developerské stavební činnosti. Instalace Manuport (antropologický termín,
ve svém přesném významu popisuje přírodní objekt, přemístěný lidskou činností mimo jeho původní
umístění. Přesun je iniciovaný na základě estetického vztahu člověka k předmětu,
který nebyl dále nijak modifikován.)

Komponovaný výstavní celek je pravidelně aktivován výkonem repetitivních činností, souvisejících
s charakterem jednotlivých fragmentů instalace. Centrálním motivem je žulová stéla - piedestal
pod někdejší bustou Karla Aksamita. Tento jeden a půl tunový kámen, který byl v době začínajících
stavebních prací nalezen vytržený ze země včetně svého geologického podloží je v rámci galerijní
instalace umístěn ve vodorovné poloze na rotační ložisko. Zde je roztáčen instruovanými aktéry
v pravidelných intervalech. Získává tak nový způsob pohybu - rotace kolem své vertikální osy
a připomíná tak střelku kompasu, hledající nové nasměrování po elektromagnetické bouři......................................................................