Palindrom
light-kinetic installation
rotating videoprojection (loop)
engine, steal construction
space of the cinema
201
7


The light-kinetic installation Palindrom builds on former works Beacon (2015) and Plastic Film (2016).
Together, they form a trio of works whose unifying moment is the rotation around the vertical axis
and its subsequent effect on reading the projected record. In the case of the installation solution
for the Warsaw cinema Liberec, it is an anchor point - a beacon whose signal is navigating through
the space and examining the ruins of the current state of the cinema.

Project was developwd as part of Art Week Liberec 2017, Liberec (CZ)


.....................................................................

Palindrom
Světelně kinetická instalace
rotující videoprojekce (smyčka)
motor, ocelová konstrukce
prostor kina
201
7


Světelně kinetická instalace Palindrom je rozšířením díla Beacon (2015) a Plastický film (2016).
Společně utvářejí trojici prací, jejichž jednotícím momentem je rotace kolem vertikální osy a její
následný vliv na čtení promítaného záznamu. V případě instalačního řešení pro kino Varšava
v Liberci je jakýmsi kotvícím bodem - majákem, jehož signál nás naviguje prostorem a ohledává
ruiny aktuálního stavu kinosálu.

Projekt byl připraven jako součást Art Week Liberec 2017, Liberec (CZ)

 

 

 

 

 
photo: Zdeněk Porcal / Studio Flusser, 2017
--