Sketches in bronze
bronze cast objects, wooden plynths (5 pcs.) 17,5x35x120 cm / each
Objects modeled according to the videostills as the only reference and visual material.
2015

Estimating of the monument
HD-video (24’56’’)
2011


The drapery covering the object acts as a borderline of observable and actual volume.
It covers, but reveals its shape at the same time. A literal description of what happens
before and after this line fails and corresponds rather to our subjective experience
and imagination. Completely banal situation, where two parts of one happening only
a thin membrane separates, a little child is fond of. One can not be seen, but also
does not see what is happening outside. Both worlds are mutually link and may have
paradoxically closer to each other, because the reaction comes suddenly, without
calculation and expectations. Stocks are intertwined forms grow and fall, and there
is nothing that would remain for more than determine the actual need.


.....................................................................

Skici v bronzu
bronzové odlitky, dřevěné sokly (5 ks.) 17,5x35x120 cm / každý
Objekty modelované podle snímků z videa, které byly jediným referenčním a zdrojovým materiálem.

2015


Odhadování pomníku

HD-video (24’56’’)
2011


Draperie zakrývající předmět se chová jako rozhraní pozorovatelného a skutečného objemu.
Zakrývá, avšak ve stejnou chvíli prozrazuje jeho tvar. Doslovné popsání toho, co se odehrává
před a za touto hranicí selhává a odpovídá spíše naší subjektivní zkušenosti a představě.
Ve zcela banální situaci, kdy dvě části děje odděluje pouze tenká membrána našlo zalíbení malé dítě.
Nyní není vidět, ale ani ono samo nevidí co se děje venku. Oba světy se vzájemně tuší a možná
mají k sobě paradoxně blíže, protože reakce přicházejí znenadání, bez kalkulu a očekávání.
Stavy se prolínají, formy rostou a padají a není nic, co by setrvalo déle než jak určí aktuální potřeba.

 --

installation view - Galerie Die Aktualität des Schönen, Liberec, 2015
foto: Oskar Stolín